Všeobecné obchodní podmínky Uklidíme ti s.r.o.

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) platí při objednávce úklidových služeb na webových stránkách www.uklidimeti.cz (dále také jako „Webový portál“) a tvoří nedílnou součást smlouvy o zajištění úklidu mezi společností Uklidíme ti s.r.o., IČ: 050 40 931, se sídlem Generála Selnera 3259, 272 01 Kladno – Kročehlavy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 257403 (dále také jako „Uklidíme ti“).
 2. Smlouva o zajištění úklidu je uzavírána v souladu s českou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále také jako „Občanský zákoník“) a se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Zákon o ochraně spotřebitele“).
 3. Provozovatelem Webového portálu, na nichž lze objednat úklidové služby, je Uklidíme ti, společnost uvedená ve čl. I. odst. 1 těchto VOP. Uklidíme ti není plátcem DPH.

II.

ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

 1. Souhlasem s těmito VOP Klienti potvrzují, že:
 1. jsou svéprávní a způsobilí k právnímu jednání směřujícímu k uzavření smlouvy o zajištění úklidu mezi Uklidíme ti a Klientem;
 2. veškeré informace a údaje poskytnuté Uklidíme ti (zejména údaje udané při učinění závazné objednávky) jsou pravdivé, přesné a aktuální.
 1. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami se Klienti zavazují, že:
 1. se zdrží použití Webového portálu k jakýmkoli nezákonným účelům, způsobem, který by narušoval, poškozoval, přetěžoval či omezoval Webový portál anebo snížil jeho výkon nebo k jinému účelu, než k jakému je určen,
 2. se zdrží obcházení a/nebo modifikování bezpečnostních opatření Webového portálu, nahrávání souborů obsahujících viry, trojské koně či jiné škodlivé kódy, snah o vstup na účty jiných uživatelů či jiného narušování jakéhokoli bezpečnostního opatření,

 

 1. Souhlasem s těmito VOP berou Klienti na vědomí a souhlasí, že:
 1. Uklidíme ti negarantuje nepřetržitý provoz Webového portálu,
 2. Uklidíme ti negarantuje, že bude schopna zprostředkovat úklid v poptávaném čase a místě, jelikož dostupnost provádění úklidových služeb závisí na časových kapacitách zaměstnanců Uklidíme ti,
 3. Uklidíme ti si vyhrazuje právo odmítnout poskytování úklidových služeb dle smlouvy o zajištění úklidu kterémukoliv Zájemci i bez uvedení důvodu.

III.

ZÁKLADNÍ POJMY

 1. Pro účely těchto VOP jsou definovány následující pojmy:
 1. Klient – osoba, která si prostřednictvím objednávkového formuláře objedná úklidové služby Uklidíme ti a která před odesláním objednávkového formuláře souhlasí s těmito VOP (dále také jen jako „Klient“). Odešle-li Klient objednávkový formulář umístěný na Webovém portálu, má se za to, že souhlasí s těmito VOP.
 2. Poskytovatel úklidu – osoba, která je zavázána k provedení úklidu dle Klientem objednaných služeb v závazné objednávce (dále také jako „Poskytovatel úklidu“). Má se za to, že Poskytovatelem úklidu je Uklidíme ti.
 3. Závazná objednávka – objednávka úklidových služeb řádně vyplněná Klientem a řádně učiněná jejím odesláním po uvedení souhlasu s těmito VOP (dále také jako „Závazná objednávka“).
 4. Smlouva o zajištění úklidu – typově se jedná o smlouvu o dílo dle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále také jako „Smlouva o úklidu“). Na základě Smlouvy o zajištění úklidu se Uklidíme ti zavazuje k výkonu díla spočívajícího v úklidu v objednaném rozsahu a Klient se zavazuje Uklidíme ti za provedený úklid uhradit ujednanou cenu.
 5. Úklid – dílo, které je předmětem smlouvy o zajištění úklidu. Jedná se o poskytnutí služby na základě Závazné objednávky Klienta (dále také jako „Úklid“). Může se jednat o úklid interiérů, ale také exteriérů, o úklid soukromých či společných prostor, to vše dle aktuální nabídky a dle ceníku, které jsou umístěny k nahlédnutí na Webovém portálu, není-li s Uklidíme ti dohodnuto jinak. Rozsah Úklidu je určen Závaznou objednávkou.

IV.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU

 1. K uzavření Smlouvy o zajištění úklidu dochází v okamžiku doručení e-mailu o akceptaci (potvrzení) odeslané Závazné objednávky. Nejpozději je Smlouva o zajištění úklidu uzavřena okamžikem, kdy Uklidíme ti začne provádět Úklid.
 2. Nedílnou součástí Smlouvy o zajištění úklidu jsou tyto VOP. Podmínkou pro učinění Závazné objednávky je udělení souhlasu Klienta s těmito VOP. Souhlas s těmito VOP je k dispozici k prokliknutí před odesláním Závazné objednávky prostřednictvím on-line formuláře dostupném na Webovém portálu.
 3. Okamžikem uzavření Smlouvy o zajištění úklidu mezi Klientem a Uklidíme ti jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající.
 4. Po obdržení Závazné objednávky učiněné ze strany Klienta potvrdí Uklidíme ti Klientovi obratem doručení Závazné objednávky a to formou automaticky generované e-mailové zprávy. Po předání Závazné objednávky ke zpracování sdělí Uklidíme ti Klientovi formou e-mailové zprávy akceptaci Závazné objednávky. Teprve na základě tohoto akceptačního e-mailu dochází k uzavření Smlouvy o zajištění úklidu.
 5. Veškeré objednávky učiněné odesláním objednávkového formuláře umístěného na Webovém portálu jsou považovány za závazné.
 6. Klient má možnost jednostranně zrušit nebo změnit Závaznou objednávku před jejím vyřízením pouze po dohodě s Uklidíme ti. Komunikace mezi Klientem a Uklidíme ti po odeslání Závazné objednávky ze strany Klienta bude probíhat formou e-mailové komunikace (na e-mail Uklidíme ti: info@uklidimeti.cz), případně telefonicky.
 7. Uklidíme ti poskytuje Klientovi záruku spokojenosti (dále také jako „Záruka spokojenosti“). Zárukou spokojenosti se rozumí právo na zajištění provedení Úklidu na náklad Uklidíme ti za předpokladu, že kvalita Úklidu je v prokázaném a zřejmém nesouladu s odůvodněnými očekáváními Klienta. Nebude-li Uklidíme ti v odůvodněných případech schopna zajistit náhradní provedení Úklidu, bude klientovi v plné výši vrácena cena zaplacená za Úklid, na kterou Klient oprávněně uplatnil Záruku spokojenosti, případně mu bude vystaven dobropis na dosud neuhrazenou fakturu. Pro nárok na uplatnění Záruky spokojenosti musí Klient kumulativně splnit následující podmínky:
 1. do 24 hodin od poskytnutí Úklidu musí písemně e-mailem společnost Uklidíme ti informovat o tom, že není spokojen s poskytnutím Úklidu, že provedený Úklid měl vady a nesplnil jeho očekávání s uvedením důvodů a že uplatňuje Záruku spokojenosti
 2. a umožnit zajištění opakovaného poskytnutí Úklidu v původně sjednaném rozsahu znovu, a to během 3 (tří) pracovních dnů ode dne uplatnění Záruky spokojenosti a v jednom ze tří termínů, které Uklidíme ti v rámci těchto tří dnů navrhne.

Neumožní-li Klient přístup do prostor určených k provedení Úklidu společnosti Uklidíme ti nebo jejím zaměstnancům nebo jiným osobám pověřeným Uklidíme ti k výkonu náhradního Úklidu, právo a nárok na uplatnění Záruky spokojenosti zaniká po splnění podmínek dle čl. VI. odst. 2 věta první a druhá těchto VOP.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena za provedení Úklidu dle Smlouvy o zajištění úklidu bude Klientem uhrazena dle typu objednaných služeb.
 2. Tyto VOP upravují celkem dva způsoby Závazné objednávky, přičemž cena za Úklid a způsob její úhrady se odvíjí od charakteru objednaných služeb.
 1. V případě jednorázové Závazné objednávky bude Klientovi společně s akceptačním e-mailem doručena do 24hodin po úklidu faktura za objednaný Úklid. Faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných a závazných právních předpisů, bude splatná nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejího vystavení.
 2. V případě Závazné objednávky pravidelných úklidových služeb jednou v týdnu či jednou za dva týdny dle dohodnutých podmínek mezi Klientem a Uklidíme ti s paušální měsíční sazbou bude Klientovi společně s akceptačním e-mailem doručena první faktura za následující kalendářní měsíc poskytování Úklidu dle dohodnutých podmínek. První faktura bude splatná do 14 (čtrnácti) dní ode dne jejího vystavení. Vždy nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne vystavení první faktury bude Klientovi vystavena faktura na následující měsíc poskytování sjednaných úklidových služeb, splatná nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího vystavení. Faktury na další měsíční období budou Uklidíme ti vystavovány Klientovi postupně, a to vždy na následující měsíc poskytování Úklidu.

 

VI.

PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU

 1. Osoba pověřená Uklidíme ti nebo její zaměstnanec dorazí v dohodnutý termín na dohodnuté místo a zahájí provádění Úklidu. Pokud není osobě pověřené Uklidíme ti nebo zaměstnanci Uklidíme ti umožněn vstup do prostor, ve kterých má poskytnout Úklid, není Uklidíme ti povinna poskytnout Úklid a Klient je povinen uhradit celou ujednanou a vyfakturovanou cenu řádně a včas.
 2. V případě, že se osoba pověřená Uklidíme ti nebo zaměstnanec Uklidíme ti ve sjednaném termínu dostaví k prostorám, ve kterých má poskytnout Úklid dle ujednané doby, a prostory jsou uzamčeny, vyčká tato osoba nejvýše 15 (patnáct) minut na umožnění přístupu k prostorám, v nichž má provést Úklid. Nebudou-li osobě pověřené Uklidíme ti nebo zaměstnanci Uklidíme ti to do 30 minut po sjednaném termínu zahájení poskytování Úklidu ujednané prostory zpřístupněny, není Uklidíme ti zavázán k poskytnutí Úklidu dle Závazné objednávky a dle Smlouvy o zajištění úklidu, přičemž je Klient za této situace Klient je povinen uhradit celou ujednanou a vyfakturovanou cenu řádně a včas. O povinnosti uhradit sjednanou cenu Uklidíme ti navíc informuje Klienta prostřednictvím e-mailu. Klient je povinen uhradit ujednanou cenu také v případě, neinformuje-li jej Uklidíme ti dle předchozí věty tohoto odstavce.
 3. Uklidíme ti prostřednictvím osoby pověřené nebo prostřednictvím svého zaměstnance sepíše s Klientem předávací protokol o předání klíčů od prostor, v nichž má být proveden Úklid.
 4. Uklidíme ti provádí namátkové kontroly poskytování Úklidu Klientům. Klienti jsou povinni strpět tyto kontroly, přičemž o rozsahu a délce kontroly rozhoduje vždy Uklidíme ti dle svého uvážení. Tyto kontroly jsou určené k zajištění jednotného standardu poskytování Úklidu společností Uklidíme ti prostřednictvím jejich zaměstnanců a pověřených osob.
 5. V případech, kdy Klient uzavřel s Uklidíme ti Smlouvu o zajištění úklidu a i přesto dojde ke sjednání úklidové služby přímo se zaměstnancem Uklidíme ti nebo s osobou pověřenou Uklidíme ti bez vědomí Uklidíme ti (aniž by bylo použito objednávkového formuláře na Webovém portálu), nevzniká Klientovi právo na uplatnění Záruky spokojenosti. Klient není oprávněn bez vědomí Uklidíme ti domlouvat termíny poskytnutí Úklidu přímo se zaměstnancem Uklidíme ti nebo s osobou pověřenou Úklidem společností Uklidíme ti. V takovém případě zaniká právo nejen na Záruku spokojenosti, ale i na jakákoliv další plnění, zejména pojistné plnění v případě pojistné události nebo průběžné kontroly kvality poskytnutého Úklidu.
 6. Uklidíme ti neposkytuje Úklid způsobem, při kterém by bylo ohroženo zdraví nebo život jejích zaměstnanců nebo osob k Úklidu pověřených; zejména se jedná o případy úklidu z nestabilních ploch nebo zařízení, práce ve výškách (hrozící pád z výšky více než 1,5 m), nebo o způsob porušující obecně závazné normy bezpečnosti práce.
 7. Uklidíme ti poskytuje Úklid v rozsahu dle Závazné objednávky a pro každou poskytnutou službu Úklidu vyplní zakázkový list. V případě, že Klient zadá na místě provedení Úklidu pokyny k provedení Úklidu odlišně od objednaného rozsahu, je Uklidíme ti prostřednictvím svého zaměstnance nebo prostřednictvím osoby k tomu pověřené oprávněna přednostně splnit pokyny Klienta a nemusí provést úklid dle Závazné objednávky. Rozdíl ceny se Klientovi nevrací, a to s ohledem na možnost dřívější změny ujednání Smlouvy o zajištění úklidu. Tato skutečnost bude zapsána do zakázkového listu, který bude vyplněn a po provedení Úklidu bude tento soupis – zakázkový list – podepsán Klientem na důkaz souhlasu Klienta s provedeným Úklidem, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž jedno vyhotovení obdrží Uklidíme ti a jedno vyhotovení Klient.

VII.

POVINNOSTI KLIENTA

 1. Klient je povinen poskytnout Uklidíme ti (resp. jejím zaměstnancům nebo osobám Úklidem pověřeným) dostatečné množství čisticích prostředků a nástrojů, jejichž seznam je uveřejněn na Webovém portálu, není-li s Uklidíme ti dohodnuto jinak. Nesplněním této podmínky zaniká právo a nárok na uplatnění Záruky spokojenosti a Uklidíme ti není povinna poskytnout Úklid, přičemž zaplacená cena se nevrací a nebyla-li dosud zaplacena, pak je Klient povinen uhradit vyfakturovanou částku za objednaný Úklid řádně a včas.
 2. Klient je povinen zajistit zaměstnancům Uklidíme ti nebo osobám pověřeným Úklidem přístup do prostor, kde má být poskytnut Úklid.
 3. Klient je povinen uschovat a dostatečně zabezpečit věci hodnoty vyšší 5.000,- Kč, které se vyskytují volně v prostoru, v němž je Úklid poskytován. Uklidíme ti neodpovídá za škodu či ztrátu na těchto předmětech, nebyly-li řádně Klientem uschovány a zabezpečeny.

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 1. Bude-li mít Klient jakékoli stížnosti ke kvalitě provedeného Úklidu nebo bude-li se domnívat, že mu byla provedením Úklidu způsobena škoda, je povinen bez zbytečného odkladu o tom informovat písemně Uklidíme ti, a to e-mailem na adresu info@uklidimeti.cz. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí doba do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne provedení Úklidu. Uklidíme ti je povinna se stížností zabývat a odůvodněně ji bez zbytečného odkladu vyřídit. Tím nejsou dotčena ustanovení o Záruce spokojenosti.
 2. Uklidíme ti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu s limitem pojistného plnění 5.000.000(pět milionů korun českých),-  Kč.

IX.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Klienti souhlasem s těmito VOP dobrovolně udělují Uklidíme ti souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu a podobě, jak je stanoveno dále. Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu předpisy o ochraně osobních údajů.
 2. Osobním údajem, k jehož zpracování je udělen souhlas, se rozumí jakákoli informace, kterou Klient poskytne Uklidíme ti a na základě které je možné Klienta identifikovat, zejména jméno a příjmení, e-mail, adresa, případně také telefonní číslo a profilová fotografie.
 3. Účelem zpracování je zajištění a poskytnutí Úklidu a propagace služeb Uklidíme ti a s ní spolupracujících partnerů. Souhlas platí po dobu využívání služeb Webového portálu, minimálně však na dobu 10 let od prvního použití Webového portálu.
 4. Klienti mají právo požadovat od Uklidíme ti informace o zpracování jejich osobních údajů a dále vysvětlení, domnívají-li se, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem, a také požadovat, aby byl odstraněn případný závadný stav. Úřadem příslušným k řešení případných sporů ohledně osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.
 5. Klient souhlasí s předáním osobních údajů zaměstnancům Uklidíme ti nebo osobám pověřeným Uklidíme ti a uděluje stejný souhlas se zpracováním i jemu.
 6. Souhlasem s těmito VOP je Uklidíme ti udělen zároveň souhlas k zasílání obchodních sdělení a k použití uvedené elektronické adresy k zasílání těchto sdělení.
 7. Pokud si Klient přeje odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů, učiní tak prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Uklidíme ti na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou na Webovém portále. Při odvolání souhlasu je Uklidíme ti oprávněna okamžitě ukončit spolupráci s Klientem a zrušit jeho uživatelský účet.

X.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

 1. Za spotřebitele se považuje každý Klient, který je fyzickou osobou a který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, v tomto případě s Uklidíme ti (dále také jako „Spotřebitel“).
 2. Spotřebitel má právo písemně odstoupit od Smlouvy o zajištění úklidu bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a zároveň prostřednictvím e-mailu Uklidíme ti. Lhůta pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o zajištění úklidu běží ode dne uzavření smlouvy. Pokud Spotřebitel objedná Úklid na termín, který nastane dříve než po uplynutí 14 (čtrnácti) dní ode dne učinění Závazné objednávky, pak bere na vědomí, že pokud budou povinnosti ze Smlouvy o zajištění úklidu splněny, pak po tomto okamžiku od ní nelze odstoupit, a dále bere na vědomí, že Uklidíme ti začíná plnit Smlouvu o zajištění úklidu již 24 (dvacet čtyři) hodin před objednaným termínem Úklidu tím, že se na provedení Úklidu připravuje. Spotřebitel takovou objednávkou výslovně žádá Uklidíme ti, aby začala poskytovat Úklid již před uplynutím čtrnáctidenní lhůty a zavazuje se uhradit následující cenu za částečné poskytnutí služeb:
 1. 300,- Kč při zrušení úklidu v rozmezí od 12 do 24 hodin před objednaným termínem Úklidu na místě
 2. nebo celou předběžnou cenu při zrušení úklidu méně než 12 hodin předem.
 3. pokud bude objednávka úklidu přes 10km od města Kladna, k ceně úklidu bude připočten náklad na dopravu ve výši 5 CZK za 1km. V okruhu do 10km od Kladna se neúčtuje žádná položka na dopravu
 1. Uklidíme ti zajistí nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy o zajištění úklidu vrácení zaplacené ceny, snížené případně o cenu za částečné poskytnutí služby dle čl. X. odst. 2 těchto VOP.
 2. Kontaktní údaje pro uplatnění práv Spotřebitele:

Uklidíme ti s.r.o., IČ: 050 40 931, se sídlem Generála Selnera 3259, 272 01 Kladno – Kročehlavy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 257403

e-mail: info@uklidimeti.cz

 1. Pokud se nepodaří urovnat spor mezi Spotřebitelem a Uklidíme ti dohodou smírnou cestou, může se Spotřebitel domáhat mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://www.adr.coi.cz.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Je-li nebo stane-li se nějaké ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy o zajištění úklidu neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy o zajištění úklidu, která zůstávají i nadále platná a účinná. Klient a Uklidíme ti se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy o zajištění úklidu novým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému smyslu a účelu původního nahrazovaného ustanovení. Do té doby se použije odpovídající úprava obecně závazných předpisů České republiky.
 2. Na všechny vztahy vzniklé na základě uzavření smlouvy o zajištění úklidu bude aplikováno české právo. V případě vzniku jakéhokoliv sporu vyplývajícího ze Smlouvy o zajištění úklidu dle těchto VOP si Klient a Uklidíme ti prostřednictvím souhlasu s těmito VOP sjednávají, že příslušným pro řešení sporů mezi těmito smluvními stranami na základě Smlouvy o zajištění úklidu bude Okresní soud v Kladně.
 3. Souhlasem s těmito VOP se Klient a Uklidíme ti zavazují, že budou zachovávat naprostou mlčenlivost o všech důvěrných a utajovaných informacích, jakož i o skutečnostech tvořících jejich obchodní tajemství, o kterých se dozví v průběhu vzájemné spolupráce.
 4. Souhlasem (který je prováděn formou prokliku souhlasu s těmito VOP před odesláním Závazné objednávky na Webovém portálu) s těmito VOP Klient a Uklidíme ti prohlašují, že si tyto VOP přečetli a že s jejich obsahem souhlasí.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15.6.2016.